Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor een ieder die gebruikt maakt van/voor diensten tussen beautysalon All du Beauté, de cliënt en/of bedrijf waarop beautysalon All du Beauté deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke schoonheidsbehandeling en op alle te koop aangeboden producten.

2.2 Bij het boeken van een schoonheidsbehandeling of afname van een product(en) of een dienst(en) accepteert cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan op de website en boekingspagina, tevens kunnen deze ook kosteloos worden opgevraagd bij salon All du Beauté middels telefoon, mail, WhatsApp of mondeling, ook is er een versie ter inzage aanwezig in salon All du Beauté.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing, mits anders overeengekomen met de eigenaar van beautysalon All du Beauté.

Artikel 3 – Competenties en scholing

3.1 De behandelingen bij beautysalon All du Beauté worden naar goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van behandelingen/opleidingen uitgevoerd. Beautysalon All du Beauté zet zich in voor optimale kennis d.m.v. opleidingen, cursussen, en workshops, dit door erkende opleidingsinstituten en/of Anbos academy, van de brancheorganisatie ANBOS.

3.2 Beautysalon All du Beauté levert alleen kwalitatieve diensten waar een opleiding voor vereist is en heeft afgerond, en daarmee een diploma of certificaat heeft behaald.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid en afspraken

4.1 Beautysalon All du Beauté is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijk problemen in de grootste zin van het woord na dat de behandeling is afgerond hieronder valt te noemen:

 1. allergieën
 2. zonbeschadiging
 3. uitbraken van onzuiverheden
 4. reacties na een huid verbeterende en/of alle behandeling(en) [hierop word gewezen bij het boeken van de behandeling.]

4.2 Afspraken.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch of via WhatsApp is doorgegeven via de hiervoor bekende telefoonnummer. Deze is pas afgerond na bevestiging [via de WhatsApp en/of via de boekingspagina.] Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen (24 uur voor aanvang van de behandeling) heeft schoonheidssalon All du Beauté het recht om 50% voor de afgesproken transactie in rekening te brengen. [Er word namelijk twee keer een mail verstuurd na het maken van de afspraak, zie; bevestigingsmail en 24 uur van te voren een herinneringsmail.]

Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan 5 minuten mag schoonheidssalon All du Beauté de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de vertragende starttijd. Het verschuldigde bedrag voor deze behandeling zal dan ook ongewijzigd blijven. Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijftien minuten hanteert beautysalon All du Beauté een ingekorte behandeling en dient het verschuldigde bedrag voor de gehele behandeling eveneens te worden voldaan.

Mocht cliënt na 2 keer niet komen op de afgesproken dag en tijd dan zal beautysalon All du Beauté het gehele bedrag in rekening brengen welke middels betaalverzoek worden verstuurd, deze zal
redelijkerwijs binnen 7 dagen moeten worden voldaan mits anders is overeengekomen met beautysalon All du Beauté.

Bij ziekte dient dit gelijk te worden doorgegeven, op welke manier dan ook, minimaal 8 uur vooraf gaand de behandeling, hierna mag beautysalon All du Beauté zelf bepalen hoe dit op te lossen. [in de meeste gevallen het verzetten van de afspraak.]

Bij te laat melden, word er 50% in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betalingen

5.1 Beautysalon All du Beauté vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de daarvoor bestemde website en/of sociale media. Na prijsverhogingen geldt altijd de recentelijke prijs, ongeacht of dit nog niet op de website is vermeld.

Ook is er een prijslijst aanwezig in de salon die ter inzage beschikbaar is. De vermelde prijzen zijn te allen tijde inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Aanbiedingen vermeld in advertenties en/of op de website zijn geldig als de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van
kracht zijn zullen deze ook vermeld worden.

De cliënt dient voor het verlaten van de schoonheidssalon de betaling van de behandeling en eventuele producten middels pintransactie, betaalverzoek of dan wel contant te voldoen aan beautysalon All du Beauté, mits anders is afgesproken tussen beide partijen.

Artikel 6 – Persoonsgegevens & privacy.

6.1 Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn. Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een klantenbestand. Beautysalon All du Beauté handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bij het werken met de persoonlijke gegevens van de cliënt. Beautysalon All du Beauté zal deze persoonlijke gegevens van de cliënt dan ook nimmer openbaar maken dan wel delen zonder schriftelijk vastgelegde toestemming van cliënt.

6.2 – Geheimhouding.
Beautysalon All du Beauté verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt die ontstaan tijdens transacties in de schoonheidssalon. Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen.

Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

7 – Aansprakelijkheid

7.1 Beautysalon All du Beauté is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat beautysalon All du Beauté gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij beautysalon all du beaute bekend te zijn.

7.2 Beautysalon All du Beauté is nimmer aansprakelijk voor diefstal en/of verlies of schade aan eigendommen van cliënt, schadeclaims worden dan ook nimmer in behandeling genomen.

8 – Garantie

8.1 Schoonheidssalon All du Beauté staat garant voor kwaliteit, producten die aan cliënt verkocht zijn zullen dan ook alleen retour genomen worden indien het product ongeopend en in de originele staat verkeren, tevens alleen na een gegronde rede waarvoor beautysalon All du Beauté vind dat deze geldig word verklaard.

Beautysalon All du Beauté zal indien nodig een vervangend product aanbieden wat in verhouding staat met het geretourneerde product.

8.2 Producten die aan cliënt verkocht zijn zullen alleen retour worden genomen als cliënt binnen 5 kalenderdagen aangeeft [middels mail, WhatsApp of telefonisch] het product te willen retourneren en product aanbiedt zoals beschreven in artikel 7 lid 1.

8.3 Indien het geleverd product een allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is er reden tot retourneren van het product en zal worden gekeken naar een vervangend product, [dit in overleg met groothandel/leverancier] geldelijke retours zijn in deze niet mogelijk. Deze garantie vervalt indien:

 1. de cliënt andere producten gebruikt dan geadviseerd door beautysalon All du Beauté.
 2. de cliënt het thuisadvies niet opvolgt.
 3. de cliënt het advies niet opvolgt binnen 12 uren aanwezig te kunnen zijn in beautysalon All du Beauté, waarna er een uitgebreid (huid)onderzoek word gedaan. de cliënt het advies niet opvolgt binnen 24 uur een huisarts te bezoeken.
 4. indien cliënt het product niet volgens advies gebruikt dan wel de gebruiksaanwijzing.
 5. indien cliënt bij andere schoonheidssalons producten dan wel diensten afneemt in de grootste zin van het woord.

9 – Beschadigingen en of diefstal

9.1 Beautysalon All du Beauté heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de schoonheidssalon een schadevergoeding te eisen aan cliënt.

9.2 Bij diefstal dan wel in de salon als op het erf waar beautysalon All du Beauté gevestigd is zal dit onmiddellijk gemeld worden bij de politie en zal u de toezegging tot het terrein en salon ontzegt worden voor onbepaalde tijd. [lees: verbod]

10- Klachten

10.1 Indien cliënt een klacht indient bij beautysalon All du Beauté zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Een klacht over een uitgevoerde behandeling dient maximaal 24 uur na het eindigen van de desbetreffende behandeling middels mail of WhatsApp kenbaar gemaakt te zijn aan beautysalon All du Beauté.
 2. Beautysalon All du Beauté neemt nimmer telefonische klachten in behandeling.
 3. Beautysalon All du Beauté probeert na de kenbare klacht deze ze goed mogelijk op te lossen dan wel te compenseren.

Indien beautysalon All du Beauté en cliënt het niet eens kunnen worden wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te noemen de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

11 – Intellectueel eigendom

11.1 Het kan zijn dat beautysalon All du Beauté vraagt om foto’s te maken van de behandeling, [voor en na foto’s] hier word expliciet altijd toestemming voor gevraagd en deze foto’s worden alleen gebruikt voor marketing doeleinden, de rechten van de foto’s berusten op beautysalon All du Beauté.

12- Privacy Statement:

12.1 Uw privacy is bij ons in goede handen en altijd gegarandeerd. Al uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden worden verstrekt, verhuurd of verkocht.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Appelscha, 1 Januari 2024